Bromide detox hives

bromide detox hives

Sunteți pe pagina 1din Căutați în document Lucrări ştiinţifice - vol.

îndepărtarea condilomului pe uretra preparate pentru tratamentul condiloamelor unguente

POP - Biodiversity of the zootechnical ecosystems on national, regional and worldwide levels ½ Biodiversitatea ecosistemelor zootehnice la nivel naţional, zonal şi mondial ROBU, I. ROBU, E. GÎLCĂ - Perspective of rural area development by European fonds for agriculture and rural development ½ Perspectiva dezvoltarii zonei rurale prin utilizarea fondurilor Europene RADU-RUSU - Morphological Z aspects of some organs in the locomotors apparatus of the brown breed young livestock ½ Aspecte morfologice la nivelul unor organe ale aparatului locomotor, la tineretul taurin din rasa Brună RADU-RUSU, Anca TEUŞAN - Researches Z concerning the thickness, the density and the shape bromide detox hives the muscular fibres from the ilio-spinalis muscles of the brown livestock young males ½ Cercetări privind grosimea, densitatea şi profilul fibrelor musculare din muşchiul ilio-spinal, la tineretul taurin de sex mascul, din rasa Brună Wing and thigh muscles ½ Cercetări comparative privind unii indicatori histometrici ai miocitelor din musculatura somatică a galinaceelor şi palmipedelor domestice II.

Muşchii aripii şi ai coapsei Pectoral muscles ½ Cercetări comparative privind unii indicatori histometrici ai miocitelor din musculatura somatică a galinaceelor şi palmipedelor domestice I. Muşchii pectorali KOVÁCS - The vegetation interruption for the seed potato in accordance with the maximal flight of the aphids and the seed fraction accumulation ½ Întreruperea vegetaţiei la cartoful pentru sămânţă în funcţie de zborul maxim al afidelor şi acumularea fracţiei de sămânţă BĂLAN - Strategies for use biomass, a necessity for the Romanian economy ½ Strategii pentru utilizarea biomasei, necesitate pentru dezvoltarea economică a României CĂPRIŢĂ - The accuracy of refractometric measurements of plasma bromide detox hives protein in different animal species ½ Precizia metodei refractometrice de determinare a proteinemiei plasmatice la diferite specii de animale Mihaela IVANCIA - The phenotypical correlations between somatic cell count and principals characters bromide detox hives cow milk production for Cîmpulung Moldovenesc area ½ Corelaţii fenotipice stabilite între conţinutul în celule somatice şi principalele caractere ale producţiei bromide detox hives lapte de vacă pentru zona Cîmpulung Moldovenesc POP, V.

SASCA - The ovarian response to the superovulatory treatment in cattle from Bălţată Românească breed ½ Răspunsul ovarului la tratamentul poliovulator la vacile din rasa Bălţată Românească Margareta Mihăilescu, I. POP, Z. MARCHIS - Histology Z investigation on the photo stimulation influence on the oviduct tissues in hens ½ Investigatii histologice privind modul de actiune a fotostimularii asupra structurii histologice la nivelul oviductului bromide detox hives gaina NACU, D. POP, ŞT.

MOROŞANU - The results regarding the poliovulation response at different hormonal products to steppe grey cows ½ Rezultate privind răspunsul poliovulator cu diferite produse hormonale la vacile sură de stepă CIORNEI - Aspects of sheep artificial insemination and some hers influence factors ½ Aspecte ale însămânţării artificiale la ovine şi ale anumitor factori de influenţă ai acesteia DRONCA - Estimation of genetic variation and environmental variation rates from phenotype variation in an Oryctolagus cunicullus hybreed population regarding prolificacy ½ Estimarea proporţiei varianţei genetice şi a varianţei de mediu general din bromide detox hives fenotipică la un efectiv de hibrizi de Oryctolagus cunicullus, pentru prolificitate Elena FECIORU - Genetic progress spreading and inbreeding decrease by artificial insemination utilization in bromide detox hives Botoşani Karakul sheep ½ Difuzarea progresului genetic şi diminuarea consanguinizării prin utilizarea însămânţărilor artificiale la ovinele Karakul de Botoşani GEROGESCU - The cow milk as bioaccumulation medium for organochlorine un leac minunat pentru viermi and the impact on the human health ½ Laptele de vacă ca mediu de bioacumulare pentru pesticidele organoclorurate şi impactul asupra sănătăţii umane POP, D.

SIMEANU - Researches on the productive effect of a lipid absorption improver, used in broilers feeding½ Cercetări privind efectul productiv al unui ameliorator al absorbţie lipidelor la puii broiler de găină DOLIŞ - The efficiency of utilization of sustenance from mulberry tree leaf by silken larva, depending on type ½ Eficienţa utilizării substanţelor nutritive din frunza de dud de către larvele de mătase, în funcţie de soi Cristina TABUC - Incidence of Fusarium species and of their toxins in the compound feeds for poultry ½ Incidenta speciilor de Fusarium si a fusariotoxinelor in nutreturile combinate pentru pãsãri POP - Effects of probiotic and prebiotic Z supplementation on egg quality and laying hens performance ½ Efectele utilizării aditivilor furajeri de tip probiotic şi prebiotic asupra calităţii ouălor şi a performanţelor găinilor ouătoare POP, A.

Cristina IONESCU - Researches regarding the use of some ecological combined fodders in the alimentation of broiler chickens ½ Cercetări privind utilizarea unor nutreţuri combinate ecologizate în alimentaţia puilor broiler de găină LUCA, I. Bromide detox hives - Ammonia nitrogen and protein nitrogen dynamics from ruminal fluid under influence of some complementary nutritional factors ½ Dinamica azotului amoniacal şi a azotului proteic din lichidul ruminal sub influenţa unor factori nutriţionali complementari POP - Evaluation of heavy metals lead and cadmium content in feeds from Moldavian area, using atomic absorbtion spectrofotometry method ½ Evaluarea conţinutului de metale grele plumb, cadmiu in nutreţurile din zona Bromide detox hives, prin metoda spectrofotometrică de absorbţie atomică ONACIU - The projecting and the organization of a farm of cow milk to a capacity of 50 heads ½ Proiectarea şi organizarea unei ferme de vaci cu o capacitate bromide detox hives 50 capete vaci lapte JURCO - The projecting and the organization of a farm specialized in fattening young cattle with an annual capacity of tons of meat ½ Proiectarea şi organizarea unei ferme de îngrăşare a tineretului taurin cu o capacitate anuală de tone carne RÉKA - Prevention measurements and treatment of some chinchilla diseases ½ Măsuri de prevenţie şi tratamentul unor stări patologice la chinchilla REKA, I.

BUD, M. BOTHA - Contributions of size and qualitative increase to the hunting witch is consumed by human ½ Contribuţii la creşterea numerică şi calitativă a vânatului ce intră în alimentaţia omului

Citițiși